Dokumenti

 • Statut društva
  uređuje naziv, sjedište, područje djelovanja, znak, djelatnosti, svrhu i ciljeve, članstvo, prava i obveze članova, unutarnji ustroj, tijela Društva, način njihova izbora i opoziva, trajanje mandata, način odlučivanja, zastupanja i predstavljanja, sredstva za rad i način njihova pribavljanja, ostvarivanje javnosti rada, imovinu i raspolaganje s mogućom dobiti, način stjecanja imovine, prestanak, kao i druga pitanja relevantna za djelovanje Društva.
 • Kodeks etike
  navodi pravila u pogledu rada i ponašanja ovlaštenih investicijskih projektanata, radi podizanja dostojanstva i ugleda struke investicijskog projektiranja.
 • Pravilnik o stjecanju diplome
  propisuje preduvjete i postupak za stjecanje diplome ovlaštenog investicijskog projektanta.
 • Pravilnik o registru
  Pravilnikom o registru ovlaštenih investicijskih projektanata propisuje se postupak upisa, vođenja evidencije i ispisa ovlaštenih investicijskih projektanata iz registra.
 • Pravilnik o polaganju ispita
  propisuje postupak polaganja stručnog ispita za ovlaštenog investicijskog projektanta.