Preporučena literatura

  • J. Bendeković i koautori: Priprema i ocjena investicijskih projekata, FOIP, 2007.
  • FOIP: Vodič za analizu troškova i koristi investicijskih projekata, 2007.
  • J. Tintor (2000): Poslovna analiza
  • S. Orsag, L. Dedi: Budžetiranje kapitala, procjena investicijskih projekata, Masmedia, drugo prošireno izdanje
  • M. Marušić (2006): Plan marketinga, Zagreb, Adeco
  • R.A. Brealey, S.C.Myers, A.J.Marcus: Osnove korporativnih financija, MATE, 5. izdanje